NumărDataConținut
2631.03.2023privind aprobarea participării UAT Comuna Istria, județul Constanța in cadrul proiectului în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Investiția I9: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția I11: Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele ateliere școlare, pilonul IV: Politici pentru noua generație
2531.03.2023privind rectificarea bugetului comunei Istria, județul Constanța pe anul 2023
2431.03.2023privind încetarea contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Istria, județul Constanța, înregistrat sub nr. 2965 /06.05.2021, încheiat între comuna Istria, județul Constanța și d-nul Neagu Ștefan
2331.03.2023privind încetarea contractului de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Istria, județul Constanța, înregistrat sub nr. 3487/ 08 05. 2017, încheiat între comuna Istria, județul Constanța și d-nul Muclea Costel - Aurelian
2231.03.2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare mecanico biologico și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Istria, județ Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, nr. 509 / 26 01.2023
2131.03.2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii de salubrizare al comunei Istria, județul Constanța nr. 1/ 10 05.2021
2031.03.2023privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru ,,Reparații construcții la grădinița Istria UAT Comuna Istria și reparații construcții la grădinița Nuntași UAT Comuna Istria”
1931.03.2023privind aprobarea cumpărării imobilului situat în comuna Istria sat Nuntași, str. Albatrosului nr.16, județul Constanța, identificat cu numărul cadastral 106106, inscris in cartea funciară a comunei Istria nr.106106 (CF sporadic 102193)
1824.02.2023privind alegerea președintelui de ședință
1724.02.2023privind rectificarea bugetului comunei Istria, județul Constanța pe anul 2023
1624.02.2023privind aprobarea modificarea și completarea Regulamentului serviciului de apă și canalizare al comunei Istria, județul Constanța, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare ,, Apă-Canal Constanța” și a contractelor cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
1524.02.2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 1176/29.06.1998
1424.02.2023privind aprobarea implementării proiectului ”Achiziţie de utilaje pentru întreținerea domeniului public și privat al comunei Istria, județul Constanța - Buldoexcavator cu cupă excavare si cupă încărcător multifunctional” în localitatea Istria, județul Constanța
1313.02.2023privind privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Comuna Istria cu Fundația Progress Bistrița,pentru proiectul ”CODE Kids -programează viitorul comunității tale”
1213.02.2023privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: „Extindere retea de canalizare si apa in comuna Istria, judetul Constanta” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul Componentei C1 - INVESTIȚIA I1. MANAGEMENTUL APEI.: “Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”
1127.01.2023privind colaborarea interinstituțională a MMSS cu UAT Istria, județul Constanța, în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS –SII MSS” , Cod MySmis 130963
1027.01.2023privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Istria, judetul Constanta, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
0927.01.2023privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanța”
0827.01.2023privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă-Canal Constanța”
0727.01.2023privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităților de invățământ la nivelul comunei Istria, judeţul Constanta, in anul şcolar 2023- 2024
0627.01.2023privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Istria, jude.ul Constanta, în semestrul II al anului 2022
0527.01.2023privind aprobarea planului de acţiuni ce urmează a fi îndeplinite de persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat
0427.01.2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 1097 /02 06. 1998
0327.01.2023privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comuna Istria, județul Constanța și alipirea acestuia
0227.01.2023privind declararea unui teren din comuna Istria, județul Constanța ca bun de uz și de interes public local
0127.01.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI IN SATELE NUNTASI SI ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUDETUL CONSTANTA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut